Alo 181
Alo 181
Yapı İşleri

SORU : Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir?

CEVAP : Kanun kapsamı dışında kalan yapılar: 4708 sayılı Kanunun birinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 24. maddesi ile değişik ikinci fıkrasında belirtildiği üzere Kanun kapsamı dışında kalan yapılar;

a) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,

b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,

c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,

d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatıdır.

 

SORU : Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir?

CEVAP  : Yapı denetim kuruluşlarının görevleri: 4708 sayılı Kanunun ikinci maddesinde belirtildiği üzere Yapı denetim kuruluşlarının görevleri aşağıda belirtilmektedir;

a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek.

b) Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.

c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

d) Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.

e) Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.

f) İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma müdürlüğüne bildirmek.

g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek.

h) Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye rapor vermek.

ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak.

 

SORU : Yapı denetim kuruluşları kimler tarafından denetlenir?

CEVAP  : Yapı denetim kuruluşlarının denetimi: 4708 sayılı Kanunun 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 26. maddesi ile değişik dördüncü maddesi gereği Yapı Denetim Kuruluşları illerde “İl Yapı Denetim Komisyonları” tarafından denetlenecektir.Bakanlığın 12 Eylül 2011tarih ve 6404 sayılı 2011/4 nolu Genelgesi gereği İl Yapı DenetimKomisyonları, hizmetin yerinde ve en kısa sürede verilmesi, sorunların yerinde çözümlenmesi,uygulama süreçlerinin uzamaması ve ileride telafisi imkansız durumlara karşı karşıya kalınmasıamacıyla yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi verilmesi görevi dışında kalan ceza uygulamaları dahil merkez yapı denetim komisyonlarınca gerçekleştirilen bütün görevleri yürüteceklerdir.

 

SORU : Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

CEVAP : Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli:4708 sayılı Kanunun beşinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 27. maddesi iledeğişik beşinci fıkrasında belirtildiği üzere; Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşunaödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilir. Bu bedel, yapı yaklaşıkmaliyetinin % 1,5’inden az olamaz. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık % 5artırılır ve yapım süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık % 5 azaltılır. Bu bedele, katma değervergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen ve taşıyıcı sisteme ilişkin olmayanmalzeme ve imalâtlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerininmasrafları dâhil değildir. Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbirbedel talebinde bulunamaz.

 

SORU : Ruhsatı kesen idarelere ödenecek yapı denetim hizmet bedeli nedir?

CEVAP : Ruhsatı kesen idarelere ödenecek yapı denetim hizmet bedeli:4708 sayılı Kanunun beşinci maddesinin 8/8/2011 tarih 648 sayılı KHK’nin 27. maddesi ile değişik altıncı fıkrasında belirtildiği üzere; Yapı denetim hizmet bedeli, yapı denetim kuruluşlarının hizmet bedellerinin ödenmesinde kullanılmak üzere yapı sahibince il muhasebe birimlerinde açılacak emanet nitelikli hesaba yatırılır. Yatırılan tutarların % 1’i ruhsatı veren idarenin, % 1’i Bakanlık bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinin hesabına aktarılması gerekmektedir. Bakanlığın 12 Eylül 2011tarih ve 6404 sayılı 2011/4 nolu Genelgesi’nin sekizinci maddesi gereğince; yapılacak ilk hak ediş ödemesinde yapıya ilişkin toplam hizmet bedelinin %1’inin Bakanlık Döner Sermaye hesabına, %1’inin de ilgili idarelerin açacakları hesaba aktarılması zorunlu bulunmaktadır.