Alo 181
Alo 181
Mesleki Hizmetler

SORU : Yapılmakta yada yapılacak bir yapıda kat irtifakı kurulabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

CEVAP : 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 14. maddesi uyarınca için,  henüz yapı yapılmamış veya yapısı tamamlanmamış bir arsa üzerinde kat irtifakının kurulması ve tapu siciline tescil edilmesi için o arsanın malikinin veya bütün paydaşlarının buna ait istem ile birlikte 12 nci maddenin (a) bendine uygun olarak düzenlenen proje ile (b) bendindeki yönetim plânı ile tapu idaresine istemde bulunulması gerekmektedir.

 

SORU : Bir yapıda kat mülkiyetine geçilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

CEVAP  : Bir yapıda kat mülkiyeti kurulabilmesi için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 12. maddesinin (a) bendi uyarınca proje müellifi mimar tarafından tarafından yapılan ve anagayrimenkulün maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanan, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanan mimarî proje ile yapı kullanma izin belgesi ve (b) bendi uyarınca yönetim plânı ile yapı maliklerinin  (maliklerden biri tarafından dahi) tapu idaresinde istemde bulunulması gerekmektedir.

 

SORU  : Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarasının alınması zorunlu mudur?

CEVAP : 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesine istinaden hazırlanan 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şeflerinin Kayıtları ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” uyarınca her yapı müteahhidinin Yetki Belgesi Numarası alması ve yapım işlerinde Şantiye Şefi ile Yetki Belgeli Usta çalıştırılması zorunludur. Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi için, her müteahhidin 01.01.2012 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden Yetki Belgesi numarası alması zorunludur.

 

SORU  : Isı pay ölçer uygulamasına geçilmemesi durumunda ne gibi cezai yaptırımlar vardır? Sorumlular kimlerdir?

CEVAP : 02.05.2012 tarihine kadar merkezi veya bölgesel ısıtma sistemli ve sıhhi sıcak su sistemli binalarda ısı pay ölçerlerin bağımsız bölümlere takılmaması durumunda 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda herhangi bir ceza öngörülmemiş ise de aksi tutumlar kanuna muhalefet kapsamında sayılabileceğinden, kat maliklerinden biri veya birkaçı tarafından açılabilecek olası davalarda mahkemece bir ceza öngörülmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir. Binalarında ısı pay ölçer uygulamasına geçilmemesi durumunda sorumluluk bina sahibi, bina yöneticisi ve yönetim kurullarındadır.

 

SORU : Binalara Isı yalıtımı uygulanması uygulanması esnasında izlenecek basamaklar nelerdir?

CEVAP  : BEP Yönetmeliği hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makine mühendisi tarafından hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” yeni binalarda imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte, mevcut binalarda ise tadilat projeleriyle birlikte hazırlanarak ilgili idaresine sunularak 634 sayılı kat mülkiyeti kanununun 19. ve 42. maddesine uygun olarak kat maliklerinin verecekleri karara göre ruhsatın düzenlenmesi gerekmektedir. Isı yalıtımı bir bütün olarak değerlendirilerek binaya uygulanmalıdır. Kısmi uygulanacak ısı yalıtımı uygulamaları elde edilmesi beklenen sonuçlara ulaşılmasında engel teşkil edebilecektir.