Alo 181
Alo 181
Mekansal Planlama

SORU : Kıyı ve Dolgu Alanlarının konu olduğu imar plan tekliflerinin altlığı olarak kullanılacak,    halihazır haritaların niteliği konusunda bir standart var mıdır?

CEVAP : Kıyı Alanlarına konu imar Plan Teklifleri hazırlanırken altlık olarak kullanılacak halihazır haritalara ilişkin iki noktaya dikkat etmek gerekmektedir: 06 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğ” in 5. maddesinin 9 nolu bendi gereği ülke koordinat sisteminde hazırlanmış ve ilgili idaresince onaylanmış hali hazır haritaların kullanılması gerekmektedir istisnai durumlar da bu bentte açıklanmıştır.

3621 sayılı Kıyı Kanununun 5. maddesinde “Kıyıda ve sahil şeritlerinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur.” denilmektedir. Bu da onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan alanların imar Plan Teklifine konu edilebileceği; başka bir ifadeyle teklif plana altlık olarak üzerinde, pafta bütününde Bakanlığımızca onaylanan Kıyı Kenar Çizgisinin ve/veya Bakanlığımızca aktarımı uygun görülen onaylı Kıyı Kenar Çizgisinin bulunduğu onaylı hâli hazır haritaların imar plan tekliflerine altlık olarak kullanılması gerektiği anlamına gelmektedir.

  

SORU : Üzerinde onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan hâlihazır haritalar nereden temin edilir ve onaylı kıyı kenar çizgisi yoksa ne yapılır?

CEVAP : İmar planı teklifine konu alanın üzerine onaylı kıyı kenar çizgisinin tespit ve/veya aktarım işleminin yapılmış olduğu hali hazır haritalar Valiliklerimizden (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) temin edilmelidir.

imar plan teklifine konu alanda onaylı kıyı kenar çizgisi yoksa talep sahibi tarafından talebe konu alanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde tanımlandığı çerçevede ürettirilen kapsam ve sayıdaki hâlihazır haritaların onaylı şeffaf paftaları ile birlikte yazılı olarak Valiliğine (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) başvuruda bulunulur. Eğer güncel hâlihazır haritalara onaylı kıyı kenar çizgisinin aktarımı söz konusu ise buda aynı şekilde ilgilisinin talebi ile Valiliğince yapılarak Bakanlığımızın uygun görmesi üzerine sonuçlandırılır.

 

SORU : Kıyı alanlarında hazırlanacak imar plan tekliflerinin öncelikle Valiliklere (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilmesi hususunda yasal bir zorunluluk var mıdır?

CEVAP : 06 Temmuz 2011 tarih ve 27986 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine ilişkin Tebliğ” in 6. maddesinin 3. bendi gereğince bu tebliğ kapsamındaki tüm imar plan tekliflerinin Valiliğince (Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) düzenlenen “Arazi Tespit ve Değerlendirme Tutanağı” ile Bakanlığımıza iletilmesi gerekliliğine ilişkin hüküm bulunmakta olduğundan tüm imar plan tekliflerinin Bakanlığımızdan önce Valiliklerimize iletilmesi zorunludur.

 

SORU : 644 sayılı KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kentsel dönüşüm projesi uygulama görev ve yetkisi verilmiş olup, Bakanlıkça yapılacak uygulamaların hangi illerde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır?

CEVAP : 644 sayılı KHK ile verilen görevler kapsamında Bakanlığımızca 25.08.2011 tarih ve 101702 sayı ile 81 il Valiliğine yazı yazılmış ve doğal afetlere hazırlıklı bir Türkiye için, şehirlerimizin modernleştirilmesi ve insan hayatını tehdit eden risklerden arındırılacak şekilde yaşanabilir şehirler oluşturulması amacıyla Valilik ve dâhilindeki Belediyelerin işbirliğinde, öncelikle afetlerden azami zarar görebilecek alan ve bölgelerinin araştırılarak bu alanlardan kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenebilecek bölgelerin tespit edilmesi, bu alanlara ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin Bakanlığımıza iletilmesi istenilmiştir. Anılan yazımız kapsamında ülke genelinde herhangi bir alanın kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesinin Bakanlığımıza teklif edilmesi halinde konu Bakanlığımızca incelenecek ve gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir.

 

SORU : 644 sayılı KHK ile Bakanlığımıza verilen görev ve yetkiler doğrultusunda, “Kentsel Dönüşüm Alanı” olarak teklif edilen alanlara ilişkin ön değerlendirme yapılabilmesi amacıyla ilgili idareden talep edilecek bilgi, belge ve dokümanlar nelerdir?

CEVAP : Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenebilecek bölgelerin tespit edilmesi amacıyla ilgili idarelerce;

1-Proje yapılması düşünülen alana ilişkin ilgili idaresince hazırlanmış gerekçeli açıklama raporu (Raporda, alanın yüzölçümü, toplam nüfus, mevcut inşaat alanı vb. bilgilerin yer alması gerekmektedir) ve alana ilişkin fotoğrafların,

2-Kentsel Dönüşüm Alanı teklifinin sınırlarının işlendiği onaylı her tür ve ölçekteki planlar, - planı yoksa - yakın çevresinin plan durumunun,

3-Alanın yakın çevresinde kullanılabilecek boş alanların,

4-Mevcut durumu çevresiyle birlikte tanımlayabilecek alana ait –varsa- uydu görüntüsü veya hava fotoğrafı ile hali hazır haritaların, 

5-Kentsel dönüşüm alanına ait ilgili mercilerce onaylanmış jeolojik, jeoteknik ve jeofizik zemin etüt çalışmalarının,

6-Kadastral pafta, mülkiyet paftası ve tapu kayıtlarının,

7-Alan içerisindeki yapıların durumuna (arazi kullanımı, kat adedi, yapı durumu, yapı cinsi vb.) ilişkin bilgi paftalarının,

Hazırlanarak Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir.