Alo 181
Alo 181

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

03 Kasım 2017

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. derecede boş bulunan toplam yirmi (20) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna yazılı ve sözlü sınav sonucunda, Üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin veya bunlara denkliği belgelenmiş yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarının aşağıda tabloda belirtilen bölümlerinden mezun olanlardan, her bölüm için ayrılan ve açıklanan sayıda Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Bölüm

Ayrılan Kontenjan:

İnşaat Mühendisliği 4

Mimarlık 2

Çevre Mühendisliği 2

Şehir ve Bölge Planlama 2

Hukuk 3

İktisat 3

İşletme 2

Maliye 2

TOPLAM 20

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra bildirilecek olan sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda; her bölüm için ayrılan müfettiş yardımcısı kontenjanından daha az sayıda adayın sınavı kazanması halinde, kullanılamayan kontenjan Sınav Kurulu kararı ile sınav kapsamındaki diğer bölüm mezunları için kullanılabilecektir.

          

1-      MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA KATILABİLME ŞARTLARI

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki nitelikleri taşıması gerekir:

 

a) ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olan adaylar için (KPSS) P3, hukuk mezunu adaylar için (KPSS) P4, İktisat bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P14, Maliye bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P19, İşletme bölümü mezunu adaylar için (KPSS) P24 puan türünden en az 80 puan almış (Yazılı sınava 2017 yılı KPSS puanı başarı sıralaması esas alınarak her bölüm mezunları için ayrılan müfettiş yardımcısı kontenjanının 20 katı kadar aday çağrılacaktır. Sınava çağrılacak adaylardan son sıradaki adayın KPSS puanına eşit olan aynı durumdaki adayların da tümü sınava çağrılacaktır.) olmak,

b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak,

c) Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren yukarıda açıklanan fakültelerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının tabloda açıklanan bölümlerinden mezun olmak,

d) Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak,

            e) Giriş sınavının yapılacağı 2017 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

 

2-      SINAV BAŞVURUSU

 

Sınava katılmak için başvurular, Bakanlık İnternet sitesinde yayınlanan başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle birlikte 22/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına (Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binası Kat 1 Çankaya/ANKARA adresine) şahsen ya da postayla yapılır.

Posta ile başvuru durumunda, gerekli belgelerin 22/11/2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yerine ulaşması gerekmektedir. Bu süreden sonra yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler, eksik belgelerle yapılmış olduğu, gerçeğe aykırı beyanları içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvurusu kabul edilerek sınava katılanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

3-      BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

 

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyen adaylardan;

1)      Aday başvuru formu.

2)      2 adet vesikalık fotoğraf.

3)      2017 yılı KPSS Sonuç Belgesi.

4) Yükseköğretim kurumu mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti (Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

 

4-      SÖZLÜ SINAV ÖNCESİNDE İSTENECEK BELGELER

 

Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenecektir.

a) 4,5x6 ebadında son bir yıl içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.

b) El yazısıyla yazılmış özgeçmişi.

c) Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyan.

d) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

e) Adayın, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk koşullarına dayanıklı olduğuna dair yazılı beyanı.

 

5-      MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI KONULARI

 

1- Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye Bölümlerinden Sınava Girecekler için;

Hukuk Konuları: Anayasa hukuku (genel esaslar, temel haklar ve hürriyetler), İdare hukuku (genel esaslar, idarî yargı, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku), Ceza hukuku (genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza muhakemesi hukuku (genel esaslar), Medenî hukuk (genel esaslar ve aynî haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar).

Ekonomi Konuları: Genel ekonomi teorisi (mikro ve makroekonomi), milletlerarası ekonomik ilişkiler ve kuruluşlar.

Maliye Konuları: Genel maliye teorisi ve maliye politikası, kamu gelirleri ve giderleri, bütçe.

Muhasebe Konuları: Genel muhasebe, bilanço analizi ve teknikleri ile ticari hesap.

        

            2- İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinden Sınava Girecekler için;

İki grup hâlinde olmak üzere kendi mesleki alanlarına ilişkin konular.

3- Sınava girecek tüm bölümler için;

Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden (Adayın başvuru formunda tercih ettiği yabancı dile göre).

 

6- YAZILI SINAV TARİHİ, YERİ VE ADAY BELGESİ

 

Yazılı Sınav, 23/12/2017 Cumartesi günü Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binasında yapılacaktır. Adayların sınava gireceği gün, saat ve yer, aday belgesinde belirtilecektir.

Sınava katılmaya hak kazananların listesi en geç 29/11/2017 tarihine kadar Bakanlığımızın internet adresinde ilan edilecektir.

Sınava girilecek yer ve sınav saatlerini gösteren “Aday Belgesi”, adaylara 04/12/2017 günü mesai saati sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca elden verilecek, elden alınmayan “Aday Belgesi” adayların Başvuru Formunda belirttikleri haberleşme adresine postayla gönderilecektir.

Sınava girerken aday belgesinin gösterilmesi zorunludur. Sınavda, aday belgesi ile birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) bulundurulması gerekmektedir.

Adaylar, istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdürler.

 

            7- SINAVIN ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Yazılı sınavda her konu grubu için tam not 100’dür.

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 100 tam puan üzerinden 60'tan ve bu notlar ortalamasının 70'ten, yabancı dil notunun ise 50'den aşağı olmaması gerekmektedir.

Yazılı sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında her bölüm için ayrıldığı belirtilen kontenjanın 4 katı kadar aday sözlü sınava davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir.

Yazılı sınavı kazananları, başarı sırasını ve sözlü sınavın yerini, gününü ve saatini gösterir liste, Bakanlık binasında asılmak suretiyle ve Bakanlığın internet sitesinde ilan olunacaktır. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü mektup ile sınavın yeri, günü ve saati bildirilecektir.

Adayın başarılı sayılması için, sözlü sınav notunun 70'ten aşağı olmaması şarttır.

Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavının sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanacaktır.

Sınavlar neticesinde başarılı sayılan adayların notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olana, yazılı sınav notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olana sıralamada öncelik verilecektir.

Sınavda başarılı olanlardan, başarı sıralamasındaki önceliğe göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl aday olarak, sıralamada asıl adaylardan sonra, atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere belirlenen sayıdaki aday da yedek aday olarak belirlenecektir.

Asıl veya yedek aday oldukları halde atanmamış olanlar için sınav sonucu kazanılmış hak teşkil etmez. 

 

Duyurulur.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır